Dangus Forums
http://www.dangus.net/forumas/

grupė RUMUNIJA
http://www.dangus.net/forumas/viewtopic.php?f=27&t=9230
Puslapis 11

Autorius:  ugn [ 2012-03-01, 11:15 ]
Pranešimo tema:  grupė RUMUNIJA

atrodo RUMUNIJA fenomenas vis stipresnis, žavu -
interviu, superinės foto ir muzika - http://www.menoduobe.com/2012/03/kurybi ... -rumunija/

Cituoti:
Anton: Na, ban­dy­mai muzi­ki­nių štampų kalba api­brėžti sti­lių daž­niau­siai sukel­davo tik mūsų pačių juoką. Galbūt tą sti­li­sn­tinį neaiš­kumą galima paaiš­kinti tuo, kad kaž­kiek ski­riasi musų trijų muzi­ki­niai sko­niai ir pri­si­ri­ši­mai, kurie neiš­ven­gia­mai palieka savo atspindį ir mūsų pačių kūry­boje. O konk­re­taus sti­liaus nebu­vi­mas tai vis tik grei­čiau pri­o­ri­te­tas nei prob­lema. Šiaip, man visai patinka api­brė­ži­mas „etnop­si­cho­de­li­nis pankrokas“.

Andrius: Kiekvienam iš mūsų kyla daug iro­niškų api­bū­di­nimų, pavyz­džiui aš vadin­čiau: čigo­niška gotika, čigo­niš­kas rokas arba roken­ro­las. Galvojant rim­tai — vargu ar galima rasti tikslų api­bū­di­nimą, nes mes neju­čia jun­giame ne tik skir­tin­gus sti­lius bet ir skir­tin­gas kul­tū­ras. Lietuvių kul­tūrą jun­giame su bal­ka­niška; pro­vin­cia­lumą jun­giame su moder­numu; tra­di­ciš­kumą jun­giame su nefor­ma­lumu; dirb­ti­numą su nuo­šir­dumu. Galbūt tai avan­gar­das, arba tie­siog šiuo­lai­ki­nes liau­dies muzika? Tai sufor­mavo gru­pės narių sko­nio bei inte­resų dau­gia­ly­pu­mas: įvai­rios sub­kul­tū­ros, liau­dis, aplinka bei įvai­rių tautų menai.

Puslapis 11 Visos datos yra UTC + 2 valandos
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/